Vedtægter

Vedtægter for Tullebølle Fritidspark stiftet 13 juni 2002.

Som fremlagt revideret ved ekstraordinær generalforsamling d. 29.dec.2020

§ 1. Navn

Foreningens navn er:                           “Tullebølle Fritidspark´´ 

§ 2. Formål.

Foreningens formål er, udvikling og drift af Fritidsparken, til glæde og gavn for beboere i lokalområdet, samt gæster, til anvendelse for idræt og andre kulturelle fritidsaktiviteter.

§ 3. Hjemsted og beliggenhed.

Foreningens hjemsted er Tullebølle i Langeland Kommune, og arealet på 2,4 HA er beliggende øst for Bygaden mellem kirken og den tidligere skole, del af matr.nr. 5a af Tullebølle by og sogn.

Parkens adresse er Bygaden 74A Tullebølle 5953 Tranekær

§4. Tilhørs-, adgangs- og ejerforhold.

Stk. 1. Foreningen har et tilhørsforhold til de lokale foreninger og institutioner, som kan benytte Fritidsparken efter nærmere aftale, og til kommunen som har overdraget jorden til foreningen og forestår græsklipning.

Stk. 2. Fritidsparken er i øvrigt offentlig tilgængelig alle årets dage og alle døgnets timer.

§ 4. Medlemsskab.

Stk. 1. Som medlem kan optages alle som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.

Stk. 2. Ingen person, forening eller institution har krav på foreningens formue eller driftsoverskud.

Stk. 3. Intet medlem hæfter personligt for foreningens forpligtelser.

§ 5. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Stk. 2. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter bestyrelsens bestemmelse og skal afholdes, såfremt 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen skal i så fald indkalde til generalforsamling med sædvanligt varsel.

Stk. 3. Generalforsamlinger skal indkaldes med min. 8 dages varsel ved bekendtgørelse i Øboen eller lignende. Skal der behandles forslag, som kræver særlig majoritet, jfr. stk. 5. skal dette fremgå af indkaldelsen.

Stk. 4 . Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter:

a) Valg af stemmetæller.

b) Valg af dirigent.

c) Bestyrelsens beretning.

d) Forelæggelse af revideret regnskab.

e) Fastsættelse af kontingent.

f) Godkendelse af budget.

g) Valg af bestyrelsesmedlemmer

h) Valg af 2 suppleanter.

i) Valg af 2 revisorer samt revisorsuppleant.

j) Forslag fra medlemmerne.

k) Eventuelt.

Stk. 5. Forslag fra medlemmerne skal være afgivet skriftligt til bestyrelsen senest 1. marts for at kunne sættes under afstemning.

Forslag fra medlemmerne om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen i marts, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. januar.

Stk. 6. Under eventuelt kan der ikke træffes bindende beslutninger.

Stk. 7 . Generalforsamlingen skal ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

§ 7. Afstemning

Stk. 1 Stemmeret på generalforsamlingen tilkommer ethvert medlem efter 2 måneders forudgående medlemskab af foreningen. Hvert medlem har én stemme. Stemme kan afgives ved fuldmagt. Hvert fremmødt medlem kan højest afgive 3 stemmer ved fuldmagt.

Stk. 2. Skriftlig afstemning kan kræves af bestyrelsen eller 1/3 af de fremmødte medlemmer. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, er alle afstemninger skriftlige. Tvistigheder om afstemningens form afgøres endeligt af dirigenten.

Stk. 3. Beslutninger om vedtægtsændring eller foreningens opløsning kan alene træffes, såfremt 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for beslutningen. Opnås flertal ikke, men er forslaget tiltrådt af 2/3 af de mødte eller repræsenterede medlemmer, påhviler det bestyrelsen med 14 dages varsel at indkalde til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med simpelt flertal.

Stk. 5. Ved opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.            Formuen kan udelukkende anvendes til almennyttige formål.

§ 8. Daglig ledelse

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der skal være myndige, og hvoraf mindst 5 skal være bosiddende i lokalområdet. Disse vælges for 2 år af gangen, således at der på lige årstal vælges 4 medlemmer og på ulige årstal vælges 3 medlemmer.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer senest 14 dage efter generalforsamlingen sig selv og vælger formand, næstformand, og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3. Det skal tilstræbes at Tullebølles øvrige foreningsliv er repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 4.Bestyrelsen kan vælge at indkalde en observatør fra kommunen, som ikke er stemmeberettiget medlem af bestyrelsen, til sine møder.

Stk. 5. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov, hvor mindst 1 bestyrelsesmedlem er deltager.

Stk. 6. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøder.

Stk. 7. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Indkaldelse skal ske, såfremt det kræves af blot 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen er til stede.

Stk. 8. Har et bestyrelsesmedlem varigt forfald indtræder suppleanten.

Spørgsmål om hvorvidt suppleanten skal indtræde, afgøres i tvivlstilfælde af den øvrige bestyrelse.

§ 9. Tegningsregler

Stk. 1 Foreningen tegnes ud af til ved underskrift af formanden, og ved hans forfald af næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.

Stk. 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen alene af den samlede bestyrelse.

§ 10. Økonomi og regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Bestyrelsen udpeger en kasserer til at varetage regnskabsførelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 4. Foreningens regnskab, budget, kasserapporter og a´jourført medlemsregister føres af kassereren.

Stk. 5. Regnskabet revideres af 2 på generalforsamlingen udpegede revisorer.

§ 11. datering

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 20. januar 2021